نتیجه اقتصاد مقاومتی!!!؟؟ البته این عوام فریبی لو رفته است