حکومت نظامی

حکومت نظامی

حكومت نظامی بوده، حاج آقا به بسیجیه ميگه تو اينجا نگهبانی بده، از هفت شب به بعد هركيو تو خيابون ديدی در جا بزنش. حرفش تموم ميشه، تا مياد سوار ماشين بشه، صدای گلوله مياد . برميگرده ميبينه بسیجیه زده يك بدبختي رو كشته! داد ميزنه: احمق! الان كه تازه ساعت پنجه! سربازه ميگه: گربان آخه اين يك آدرسی پرسيد كه تا نه شب هم پيداش نميكرد