کتمان نمی‌کنم

کتمان نمی‌کنم

کتمان نمی‌کنم

کتمانش را افتخار عشق نمی‌دانم

همیشه موی سپید مادری

 چشمان مرا می‌تکاند در برکه‌های بلور