من انسانم

من انسانم،

عشق بزرگ.

وقتی سگی سنگ می‌خورد،

ـ در آرزوی استخوان ـ

و التماسِ نگاهش‌‌، خنجری‌ست؛

 تا اعماقِ تحملِ قلب،

شکست خیس نگاهم  را

کتمان نمی‌کنم