کودکان سوری

کودکان سوری

فکر حوریان بهشتی نباش!

اینجا چه بسیار

فرشته‌گان غمگین

بر زمین و

میهن و

نگاه و شعرت

پرپر می‌شوند…

س. ع. نسیم

۲۲فروردین ۹۷