بسیجی در اون دنیا

بسيجيه مي‌ميره، ميره اون دنيا، ازش می‌پرسن چي شد مردی؟ ميگه: داشتم شير می‌خوردم! ميگن: شيرش فاسد بود؟ ميگه: نه بابا، گاوه يهو نشس