تعمیر قلب!

تعمیر قلب!

گفت عظما سریع و بی‌تأخیر

قلب خود را همه کنیم تعمیر

تا دوباره شود چو قلب امام

سیه از بهر کُشتن و تعزیر

بشود پر ز مهر آن حضرت

سخت چون سنگ و تیره چونان قیر

«دههٔ شصت» را بیاد آرید

تابگیرید از آن زمان تأثیر

بود کشتار جمعی و اعدام

بهترین راه و بهترین تدبیر

وقت اعدام دختران جوان

می‌کشیدیم نعرهٔ تکبیر

دههٔ شصت و آن همه بیداد

آن همه ظلم و آن همه تکفیر

گر نمایید یاد آن ایام

بشوید نوچهٔ امام پیر

قلب‌تان می‌شود چو قلب امام

منبع هر پلیدی و تزویر

بهر کشتار کل محبوسان

داد فتوای کشتن و تعزیر

بهر حفظ نظام و ارکانش

بود شیطانِ صاحب تدبیر

قلبمان را برای تعمیرات

به جهنم بَرِ امام پیر

بفرستیم تا مرور زمان

ندهد ذره‌‌یی در آن تغییر

پُر کُنیمش دوباره از نفرت

تا نگیرد ز آدمی تأثیر

ملت اما به «سیدعلی» گویند

هرچه داری ز حیله و تزویر

بهر حفظ ولایتت رو کن

نشوی ذره‌‌یی دگر تطهیر

دوره و روزگار شیادی

ته دیگش رسیده است کفگیر

با خروش و قیام محرومان

سرنگونی بُوَد تو را تقدیر

                            فروردین ۹۷ گودرز