اندیشه و کتاب وآزادی در مقابل آخوند ها مثل جن و بسم الله