آخوند ها خوشی و لذت را فقط ،برای خودشان می خواهند.