اوباش نظام در كوچه بن بست – خامنه اي در كنار مايكل جكسون