اینجا ایران است اما وطن فروشان با این همه منابع غنی فقر مطلق را به مردمان هدیه کردند.