در حسرت یک زندگی عادلانه در جامعه غارت و چپاول آخوندهای فاسد