دیکتاتورهابه سرنوشت محتوم خودشان همانا سقوط و سرنگونی است فکر می کنند.