کودکان بدون رویاهای بچگی ،اماگریبانگیر فقر و نداری هستند!!!؟؟؟