دزدی

دزدی

سه نفر ميرن دزدي! صابخونه بيدار ميشه و دزدا ميرن هر کدوم تو يه گوني قايم ميشن! صابخونه مياد و به گوني اول لگد ميزنه… صداي نون خشک در مياره! به دومي لگد ميزنه … صداي گردو در مياره! به گوني سوم لگد ميزنه … هيچ صدايي در نمياد … دوياره محکمتر لگد ميزنه … باز صدا نميده!؟ دفعه سوم که لگد ميزنه یارو با عصبانيت مياد بيرون ميگه بابا … آرده ، آرد … آرد صدا نداره! ميفهمي؟