بی هوا

بی هوا
یارو بي هوا مي ره تو اتاق خفه مي شه!

چهارده ماه!
از غضنفر مي پرسن: شهر شما چند ماه از سال سرده؟
ميگه: چهارده ماه!
مي گن: چطوریه، سال كه دوازده ما بیشتر نیست!؟
مي گه: آخه تا دو ماه بعد ازعيدم اينجا سرده!