بسیجی ساندیسی

بسیجی ساندیسی

بسيجيه عاشق خامنه ی ميشه يه عكس سانديس مي كشه تير توش رد می كنه!

مي دونيد بسيج مخفف چيه؟ ” بنياد سازمان دهی يك مشت جوجه.

به بسيجيه ميگن: ساندیس چیست؟ ميگه نماينده بسیج در آسمان ها و زمین

از بسيجيه می پرسن: مي دونی پل رو برای چي ساخته اند؟ می گه: برای اينكه كشتيها از زيرش رد بشن!