به آخونده میگه

به آخونده میگه
بسيجيه به آخونده ميگه: حاج آقا اين غسل جنايت چطوريه؟ ميگه غسل جنايت نه،غسل جنابت. ميگه اونطوری كه ما كرديم همون جنايته

بازی ورق
به آخونده ميگن در چه صورت بازی ورق مجاز ميشه. آخوند:باسه شرط زير:1- اسم شاه ولايت فقيه بشه 2-بی بی چادر سرش كنه3- سربازها عضو بسيج بشن.