آقا برا بچه هات آهنگ بلند پخش کنید وگرنه اموال مردم در امان نخواهد بود. از حالا گفته باشم