طنز خنده دار پیامرسان داخلی – سروش – خامنه ای و روحانی