یه عالمه شوخی و خنده در چهارراه استراتژیک این هفته برای خامنه ای و روحانی