دزدان خر سوار…؟

دزدان خر سوار…؟!

???

حاکمی در مشهد رسم بنهاد تا هر که از زائرین دزدی کند، او را سوار بر الاغ بمدت یک هفته در شهر بگردانند.

این گذشت تا که شخصی حلوایی بدزدید و بخورد. او را بجرم دزدی بمحکمه اش بردند و چون محکوم شد، طبق حکمِ حاکم سوار بر الاغی او را درشهر بچرخانیدند و مردم در کوچه و بازار جمع و با دیدن آن حالت شعار پیروزی سرمیدادند، و احساس عدالت وشادی میکردند.

هنگام چرخاندن نگهبان از دزد پرسید: آیا سخت میگذرد؟

دزد گفت: نه! حلوا را که خوردم، الاغ را هم که سوارم، مردم هم که شادند!! از این بهتر دیگر چه ميشود؟!!

واين حکایت شیرین از احوال مملکتی است که بیت المال را   که میخورند، بنز را هم سوارند، .

ملت هم از این ظلمها به تدریج آگاه می شوند و انقلاب میکنند و خودشان سرنوشت خودشان را به دست می گیرند.