بابا ما گلومان پاره شد اینها متعلق به عصر حجر هستند!!!!؟؟؟؟