تجمع اعتراضی خران نسبت به سوارشدن خمینی روی یکی از آنان