بردگان گذشته افرادی هستند که بخاطر یک اتفاق در گذشته …..