پری دریایی

پری دریایی

بسیجیه ميره کنار دريا پری دريای ميبينه ،ميگه من عاشقتم ،با من سفر به جاهای دوردست سفر ميکنی،پری دريای ميگه من آدم نيستم،بسیجیه ميگه تو فکر ميکنی من آدمم،