?به کارگران شریف و آزاده‌ی میهن

?به کارگران شریف و آزاده‌ی میهن

✍️سروده‌ئی از استاد ایرج جنتی عطائی

?کارخانه، دهکده، سنگر

در شام سبز یک بهار

از: سفره‌های خالی دهقانان

گسترده بر

اسارت دلگیر روستاها

از: قلب خوشه‌ی گندم

در مطلع تغزل باران

طلوع خواهی کرد

و دهکده آواز خشم را

با تو دوباره خواهد خواند

در صبح زرد یک زمستان

از: بغض پر صلابت انبوه کارگر

گل‌کرده در حماسه‌ی چرخ و براده و آهن

در؛ کارخانه‌ها

از: دست‌های ماهر انسان

در خلق سربلندی دنیا

طلوع خواهی کرد

و کارخانه آواز خشم را

با تو دوباره خواهد خواند

در ظهر سرخ یک تابستان

از: سنگر شریف شکفتن

در شط داس‌ها و پتک‌ها

کتاب‌ها و دست‌ها

تفنگ‌ها

طلوع خواهی کرد

و شهر آواز خشم را

با تو

دوباره خواهد خواند

در عصر خونی یک پائیز

طلوع خواهی کرد

از: دهکده‌ها و کارخانه‌ها

از خانه‌ها

طلوع خواهی کرد