انیمیشن طنز سیاسی فینیتو – این قسمت رابطه مستقیم حجاب و خشکسالی