بزن بهادر و آقای مجری در طنز چهارراه استراتژیک – خامنه ای روحانی