ما فتح می کنیم

ما فتح میکنیم

برای گلسرخ تمام بشریت

خسرو گلسرخی

ما با مشتهای گره کرده از دل شب رفته ایم

آب ها را کنار زده ایم

تورهایمان

 تمام ماهیان بی گناه را رهانیده است

صدایمان

 تن عریان شهر را لرزانده

ما بشارت آزادی بشر را

در دست گرفته ایم

خنجر هایمان

در گلو مسلح شده است

ما با چکاوکان

هم قسم شده ایم

ما برای فتحی دوباره از سر آزادگی آمده ایم

و ما دوباره فتح خواهیم کرد

با بوسه ایی آشکار

ما فتح میکنیم باغ های بزرگ بشارت را

با خون و خنجر خفته در خونمان

ن نگاه