سلام ای خوب

سلام ای خوب

سلام ای مهرآگین خاطر دیرین.

من اینجایم

در این دیر کهن گیسو شب‌افشان

در این برف جهان بر سر

در این پرورد ـ رؤیاگاه…

بر آن کیش ستایش ـ مهر

هنوزم عشق می‌ورزم…

س. ع. نسیم
۱۵ اردیبهشت ۹۷