ماه کهنه و نو

ماه کهنه و نو

یک نفر از بسیجیه پرسید وقتی ماه نو میشود، ماه کهنه را چه کار میکنند؟گفت: ای ابله! تا به حال نفهمیدی؟ ماههای کهنه را خرد میکنند و ازآنها ستاره میسازند