عذر بسیجی

عذر بسیجی

روزی دوستش از او ساندیس خواست. گفت: شرمند ام. زنم روی ساندیس کنجد پهن کرده است تا خشک شود.  دوستش گفت: این چه حرفی است که می زنی، چطور می شود

روی طناب کنجد پهن کرد؟

گفت: اگر بخواهم به تو ساندیس ندهم همین بهانه بس است. اصلا میخواهی بگویم روی آن آرد پهن کرده است؟