بر یونانیت اشک مریز

بر یونانیت اشک مریز!

???

بر يونانيان اشك مريز

هنگامى كه انديشناك‏‌شان مى‌‏يابى.

بر يونانيت اشك مريز

هنگامى كه به زانو درمى‌‏آيد

كارد در استخوان و بند بر گردن.

بر يونانيت اشك مريز،

نگاه كن: اينك، اوست كه خيز برمى‌‏دارد!

نگاه كن: اوست كه ديگر باره خيز برمى‌‏دارد!

شهامتش را بازمى‌‏يابد

می‌غرد

و درنده‌‏ى وحشى را

به نيزه‌‏ى آتشين

فرو مى‏‌كوبد.

یانیس_ریتسوس

ترجمه: احمد_شاملو