به اندازه کافی تحریم داشتیم ،ولی اقتصاد مقاومتی که داریم!!!!