غارتگران و چپاول گران اصلی رژیم، کولبران زحمتکش را به رگبار می بندند.