بلعیدن و قورت دادن ساندیس ها

.

بلعیدن و قورت دادن ساندیس ها.

بسیجیه .

به درجه ای از بلعیدن و قورت دادن ساندیس ها رسیده بود.

که می تونست در رابطه با چطور ساندیس ها را ببعلعیم کنفرانس بدهد.

تازه آخرش هم از خودش میپرسه: آیا من می تونم روزی برسه که صبح و ناهار و شام من بشه فقط ساندیس….

.