بیش از ۳۰۰۰ روستا در سیستان بلوچستان از تهیه آب محروم می باشند.