مفت خور ها و چپاول گران از دسترنج کارگران ارتزاق می کنند.