یک صفحه سفید و نام تو کافی ست

یک صفحه ی سفید و نام تو کافی ست

 دیگر بگو نیاز عاطفه ام چیست

در چارچوب دشت همین صفحه

 صدباغ و رود و چشمه ی رنگی ست

این سحر کار یک دل پر عشق است

 بی نام تو کویر صفحه چه خالیست

تا نام تو همیشه با من است چه باکم

 در غیبتت هوای صفحه بهاری هست

یک معجزه ست روی صفحه ی کاغذ

یک چشمه نام و بیشمار شعر که جاریست

یک صفحه ی سفید و نام و تو کافیست

و غیر ازین هر آنچه چیز، اضافی ست

                                                                    م. شوق