وقتی دم خروس ،دست و پا زدن برای فیلترینگ بیرون می زند.