خامنه ای : آمریکا مثل گربه تام و جری بازهم شکست می خورد!