بسیجی پولدار

بسیجی پولدار

*******************************************

بسیجی پولدار می شه روی در خونشون تابلو می زنه بزودی در این مکان نمایشگاه ساندیس برگزار می شود.

*******************************************

مامان بسیجیه رو برق می گیره بسیجی می گه ننه جون ولش نکن همین بود که همسرتو کشت.

*******************************************

بسیجی از تاکسی پیاده می شه درو محکم می بنده می گه پدر سگ خودتی. راننده میگه من که چیزی نگفتم. بسیجی می گه بعدا که می گی