ظریف : مذاکره با اروپایی ها تا امروز نه سیاه بوده نه سفید!