محمد جواد لاریجانی ،ایده دهنده شکنجه واعدام در نظام