روحانی : ورود روحانیت به جناح بندیهای سیاسی،اشتباه و بی نتیجه است!