عاقبت برجام

عاقبت برجام !

 در موسم و ایام فرحبخش بهاری

هنگام گل و سبزه و آواز قناری

  در دولت وامانده و در بیت ولایت

اینک شده چون فصل غم و شیون و زاری

برجام که سرمایهٔ محبوب نظام است

اینک شده چونان جسدی بر سرگاری

این موهبتی بود که در کیسهٔ «آقا»‌

می ریخت در ایام بلا ارز دلاری

روحانی و عظما و همه اهل ولایت

هستند در این واقعه در حال خماری

از عاقبت کار پریشان و مشوّش

فریاد کنانند همه از نوع حماری

 ایشان ز سر غیظ و غضب کف به دهان است

«دشمن» شده از هیبت ایشان متواری

این خشم و غضب بهر تسلای بسیج است

لاکن به خفا اشک روانش شده جاری

عظما که ز «بدعهدی» «دشمن» نگران است

زین مخمصه خواهد بخرد راه فراری

گوید به اروپا نتوان بیهُده  دل بست

یا چین بکند معجزه یا روس تزاری

با اولدروم و بلدروم ناب ولایی

دیگر نتواند بکند موج سواری

تحریم اگر لغو شد از بابت برجام

باز آید و مسدود کند راه و مجاری

اصحاب مماشات که در هول و ولایند

دیگر نکند فایده شان نامه نگاری

گویند ولی ملت آزاده به عظما

راهی نَبُوَد پیش تو جز خفت وخواری

با همت و با شورش محتوم جوانان

اینبار نداری تو دگر راه فراری

ش