اومدم خونه

اومدم خونه

اومدم خونه دیدم یه سری کاغذ چسبیده به دیوار روش نوشته +18 اونم با دست خط بابام
همینطور که مسیر کاغذها رو دنبال کردم دیدم میرسه توآشپزخونه
آخرین برگ روش نوشته بود

 

”خاک بر سرت.باید اینجوری توجهتو جلب کنم؟ آشغالا رو بزار دم در