تب برجام

تب برجام .  .  .

تب برجام گرفته دنیا را

لرزه اش دستگاه عظما را

صحبت از لغو و نفی برجام است

روی آنتن ز بام تا شام است

صدر تا ذیل هر جناح نظام

دردشان گشته جملگی برجام

«همه با هم » پریش و بیتابند

همه دلواپسان برجامند

پرسش عاجل همه این است

رو به عظما که گفته بد بین است

نگرانیم و مضطرب ، «آقا»

لغو برجام چه می کند با ما

حضرتش در سکوت می باشد

یا به فکر سقوط می باشد

داشت برجام ظاهری پر راز

نعمتی بود و هدیه ای ممتاز

میلیاردی دلار می آورد

وعدهٔ پول و کار می آورد

پولهایی که با هواپیما

میفرستاد جناب «اوباما»

نعمتی بود و هدیه ای برتر

باز می شد از‌ آن دل رهبر

باند مغلوب و شخص روحانی

می نمودند بسی رجز خوانی

قهرمان گشت این میانه «ظریف»

گوئیا خاک کرده پشت حریف

نیش او باز و با «موگیرینی»

عکس بگرفت و خورد شیرینی

حال این نعمت گرانمایه

شده لرزان و سست از پایه

کل فتح الفتوح پوشالی

پوسته ای اندرون آن خالی

آنچه می کرد برطرف تحریم

خود کند نوع دیگری تقدیم

حال شِبه جنازهٔ برجام

مانده اینک به روی دست نظام

یا شده کارد و اره ای  بُرّان

شخص «آقا» نشسته بر سرِ آن