بااتحاد هر نظام دیکتاتوری را میتوان از پای در آورد